SopimusoikeusSopimusoikeuteen kuuluu itse sopimusten lisäksi sopimusten solmiminen, niiden tulkinta ja sopimusrikkomusten seuraukset. Tarjoamme monipuolisesti apua erilaisten sopimusasiakirjojen laadinnassa ja tulkinnassa.

Sopimusten laatiminen kuuluu olennaisena osana lähes meidän jokaisen arkipäiväiseen elämään. Yksityishenkilöt voivat sopia esimerkiksi vuokrasta vuokrasopimuksella ja lainasta velkakirjalla. Suosittelemme sinua aina laatimaan kirjallisen sopimuksen mahdollisten erimielisyyksien varalta.

Sopimusoikeudesta

Sopimusoikeuden yleiset periaatteet eli niin sanotut oikeusohjeet tarkoittavat, että ne soveltuvat kaikkiin sopimuksiin ja ne ohjaavat sopimusten tulkinnassa. Pääsääntönä on, että meistä jokainen saa tehdä sopimuksia haluamallaan tavalla. Sopimusvapaus tarkoittaa, että osapuolet saavat itse päättää niin sopimuksen sisällöstä, muodosta, ehdoista kuin siitä, kenen kanssa sopimuksia tekevät. 

Sopimusvapautta rajoittavat kuitenkin pakottavat lain säännökset, kohtuusperiaate, lojaliteettiperiaate, heikomman osapuolen suoja ja vilpittömän mielen suoja. Epäselvä tai tulkinnanvarainen sopimus voi johtaa sopimusosapuolten väliseen erimielisyyteen. Sopimuksiin liittyy myös erityislainsäädäntöä ja esimerkiksi sopimusehtojen sisältöä on voitu rajoittaa laissa. Tämän vuoksi on aina syytä varmistua siitä, että solmimasi sopimus on pätevä. Suosittelemme sinua kääntymään ongelmien välttämiseksi juristin puoleen. Autamme sinua mielellään kaikissa sopimuksiin liittyvissä asioissa. Laadimme toiveidesi mukaiset sopimukset juuri sinun tarpeesi sekä kutakin sopimusta koskeva lainsäädäntö huomioon ottaen.  

Velkakirja

Velkakirja on syytä laatia aina, kun antaa tai ottaa rahaa lainaksi. Ilman velkakirjaa on vaikeaa tai jopa mahdotonta todistaa velkasuhteen olemassaoloa. Kirjallinen velkakirja suojaa erityisesti velkojaa, koska velkakirja toimii kirjallisena todisteena rahavelan olemassaolosta. Velkakirjalla myös velallinen sitoutuu maksamaan ottamansa velan takaisin velkakirjassa mainituin ehdoin. Velkakirja helpottaa velan perintää tilanteessa, jossa velallinen ei syystä tai toisesta maksa velkaa takaisin sovitusti. Velkakirjaan voidaan kirjata myös lainan takaisinmaksuehtoja, kuten esimerkiksi velan korot. Tavallinen velkakirja voidaan laatia ainoastaan yksityishenkilöiden välille. 

Lahjakirja

Meillä kaikilla on oikeus vapaasti antaa tavanomaisia lahjoja kenelle haluamme. Lahjakirjan laatiminen ei kaikissa tilanteissa ole välttämätöntä ja irtaimen esineen lahjoituksessa on esimerkiksi riittävää luovuttaa esine sen saajalle. Suosittelemme kuitenkin lahjakirjan laatimista tavanomaista suurempien lahjojen kohdalla.

Lahjakirjalla voidaan muun muassa määrätä siitä, tuleeko lahjaa katsoa lahjansaajan ennakkoperinnöksi vai ei. Lahjakirja on välttämätöntä laatia esimerkiksi tilanteessa, jossa lahjansaajan puolisolta halutaan rajata avio-oikeus lahjaan. Lahjakirja on tehtävä kirjallisena myös tilanteessa, jossa lahjoitetaan rekisteröityä omaisuutta, kuten esimerkiksi asunto, kesämökki tai auto. Jos lahjansaaja haluaa pitää itsellään hallintaoikeuden lahjoitettuun omaisuuteen, tulee tämä tehdä kirjallisella lahjakirjalla.

On myös hyvä huomioida, että eräissä lahjanantajan velkaantumistilanteissa velkojilla voi olla mahdollisuus ottaa lahja takaisin lahjansaajalta, mikäli lahjoituksesta ei ole laadittu lahjakirjaa. Lahjakirja voidaan laatia lukuisiin eri tilanteisiin ja tarkoituksiin, minkä vuoksi suosittelemme sinua kääntymään juristin puoleen. Verkkokaupastamme voit tilata irtaimen lahjaa koskevan lahjakirjan. Mikäli tarkoituksenasi on lahjoittaa kiinteistö, tulee lahjakirja laatia maakaaren säännösten mukaisesti. Kiinteistön lahjakirjan voit tilata olemalla meihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella. 

Vuokrasopimus

Vuokrasopimuksella voidaan sopia esimerkiksi irtaimen esineen tai asuinhuoneiston vuokraamisesta. Tyypillisimmin yksityishenkilöt laativat asuinhuoneiston vuokraamista koskevan vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksella vuokranantaja luovuttaa vuokran kohteen vuokralaisen käyttöön sovittua korvausta, eli vuokraa, vastaan. Vuokrasuhteen aikana omistusoikeus kuitenkin säilyy vuokranantajalla.

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksesta on säädetty asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa. Vuokranantajan ja vuokralaisen välistä sopimusvapautta on rajoitettu kyseisessä laissa. Vuokrasopimus on syytä laatia lain säännökset huomioon ottaen, jotta vältytään ongelmilta tulevaisuudessa. Mikäli olet epävarma vuokrasopimuksen laatimisen suhteen tai haluat esimerkiksi tarkistuttaa laatimasi sopimuksen juristilla, autamme sinua mielellämme. Saat meiltä apua myös vuokrasuhteen ja vuokrasopimuksen tulkintaan liittyvissä kysymyksissä.

Työsopimus

Työsopimus on vapaamuotoinen sopimus, joka voidaan tehdä sähköisesti, suullisesti tai kirjallisesti. Kaikkien etujen mukaista on, että työsopimus solmitaan kirjallisesti, jolloin voidaan luotettavasti todistaa, mitä osapuolten kesken on sovittu. Työsopimus sitoo niin työnantajaa kuin työntekijää. Työsopimusten ehtoja rajoittavat lukuisat eri säännökset, jotka työnantajan tulee ottaa automaattisesti huomioon. Mikäli epäilet, että työsopimuksesi on lainvastainen tai haluat tarkistuttaa sen, ole yhteydessä meihin. 

Kauppakirja

Kauppakirjalla myyjä ja ostaja sopivat kaupan ehdoista. Kauppakirjalla voidaan sopia irtaimen esineen, kuten auton, kaupasta. Tyypillisiä yksityishenkilöiden välisiä kauppoja ovat myös asunto- ja kiinteistökaupat. Kauppoja koskevia rajoituksia on muun muassa kauppalaissa, kuluttajansuojalaissa ja asuntokauppalaissa. Kauppakirja on aina syytä laatia kirjallisesti ja lain säännöksiä noudattaen, jotta vältytään ongelmilta tulevaisuudessa. Kauppakirja auttaa myös mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemisessa tulevaisuudessa. Mikäli tarvitset apua kauppakirjan laatimisessa tai tulkinnassa riitatilanteessa, ota rohkeasti yhteyttä meihin.