PerintöoikeusTarjoamme laajasti apua perintöoikeudellisiin kysymyksiin ja laadimme perinnönjakoon liittyviä asiakirjoja. 

Oli kyse sitten jäämistösuunnittelusta (testamentit, ennakkoperinnöt), perunkirjoituksesta tai perinnönjaosta, ota rohkeasti yhteyttä meihin. 

Testamentti

Testamentti on asiakirja, jonka avulla voit määrätä siitä, miten omaisuus jaetaan kuolemasi jälkeen. Ilman testamenttia omaisuutesi jaetaan suoraan perintökaaren mukaan. Testamentti on tehtävä määrämuodossa ja on tärkeää, että se vastaa juuri sinun elämäntilannettasi ja tahtoasi, minkä vuoksi se on suositeltavaa laatia juristin kanssa. Mikäli testamenttia ei ole laadittu määrämuodossa, voi muotovirhe pahimmillaan johtaa siihen, että perinnönjakoa ei tehdä testamentin määräysten mukaisesti. Testamentin laatiminen edellyttää oikeustoimikelpoisuutta, mistä johtuen testamentti kannattaa laatia hyvissä ajoin.

Testamentteja voidaan jakaa eri tyyppeihin, kuten yleis- ja erityistestamentteihin sekä omistus- ja käyttöoikeustestamentteihin. Yleistestamentilla määrätään koko omaisuus tai osa omaisuudesta testamentinsaajalle ja sen saajasta tulee kuolinpesän osakas. Erityistestamentilla voidaan määrätä yksityiskohtaisesti esimerkiksi tietystä esineestä tai tietystä summasta rahaa.

Omistusoikeustestamentilla testamentinsaaja saa testamentilla saatuun omaisuuteen kaikki omistajan oikeudet. Käyttöoikeustestamentilla saaja saa hallita eli käyttää omaisuutta ja nauttia omaisuuden tuottamasta tuotosta. Aviopuolisoiden ja avopuolisoiden kesken on mahdollista laatia myös keskinäinen testamentti, jossa omaisuus määrätään meneväksi leskelle. Keskinäisessä testamentissa voidaan määrätä myös toissijaisesta saajasta, eli siitä kenelle omaisuus menee lesken kuoleman jälkeen. Testamentin tekijä voi myös peruuttaa testamentin tai muuttaa sitä milloin tahansa. Testamentin muutos voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, jossa aviopuolisot ovat laatineet keskinäisen testamentin, mutta avioliitto päättyykin avioeroon. Suurempien elämänmuutosten yhteydessä onkin hyvä pohtia, onko aiemmin laadittu testamentti tarpeen peruuttaa tai tuleeko testamenttia muuttaa.

Avopuolisoiden kesken on hyvä keskustella testamentin laatimisesta, sillä avopuolison asema on heikko puolison kuollessa ilman testamenttia. Testamentti on ainoa tapa turvata avopuolison taloudellinen asema.

Perusmuotoisen testamentin voit tilata verkkokaupastamme. Mikäli kuitenkin olet epävarma siitä, minkälainen testamentti olisi sopiva sinun tarpeisiisi tai sinulla on erityisiä toiveita testamentin sisällön suhteen, voit olla yhteydessä meihin puhelimitse, sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella.

Perunkirjoitus ja perukirja

Jokaisen henkilön kuoleman jälkeen on velvollisuus toimittaa perunkirjoitus. Vastuu perunkirjoituksen järjestämisestä on lähtökohtaisesti sillä, jonka hoidossa vainajan jäämistö on ja joka parhaiten tuntee vainajan varallisuustilanteen. Yleensä siitä huolehtii joku kuolinpesän osakkaista, kuten vainajan puoliso tai lapsi. Pääsääntöisesti perunkirjoitustilaisuus tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinpäivästä. On myös hyvä muistaa, että perunkirjoitus tulee toimittaa, vaikka vainajalta ei olisi jäänyt varallisuutta tai vainaja olisi ylivelkaantunut. Perunkirjoituksen toimittamatta jättäminen määräajassa voi johtaa sanktioon, kuten veronkorotukseen tai velkavastuuseen.

Perunkirjoituksen tarkoitus on selvittää kuolinpesän osakkaat ja luetteloida vainajan sekä vainajan mahdollisen puolison varat ja velat perinnönjakoa varten.

Perunkirjoitustilaisuudessa laaditun perukirjan mukaan verottaja laskee mahdollisen perintöveron määrän, joka tulee jokaisen kuolinpesän osakkaan maksettavaksi. Perukirjan perusteella suoritetaan myös perinnönjako.

Perinnönjako

Perinnönjako suoritetaan joko sopimus- tai toimitusjakona. Nopein ja edullisin tapa kuolinpesän osakkaille on sopia keskenään, kuinka varat jaetaan. Kuolinpesän osakkaan hakemuksesta käräjäoikeus voi määrätä pesään myös pesänjakajan. Perinnönjaosta on aina laadittava perinnönjakokirja.

Myös sopimusjaosta laadittavalle perinnönjakokirjalle on asetettu laissa määrämuotoon liittyviä vaatimuksia. Tästä syystä perinnönjakosopimuksen laatimisessa on suositeltavaa käyttää juristia.